All images © Imadia - Diana Bloemendal
i.o.v. Sectorraad Paarden


De heren Werners en Lokhorst en minister Verburg


Sectorraad Paarden presenteert Plan van Aanpak dierenwelzijn
13 januari 2009


De Sectorraad Paarden, waarin de georganiseerde Nederlandse paardenhouderij samenwerkt, heeft op 13 januari een Plan van Aanpak voor de verbetering van het dierenwelzijn paardenhouderij aangeboden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

“Als paardenhouderij zijn we het aan onze stand en aan onze dieren verplicht om te zorgen voor optimaal dierenwelzijn en om verbeteringen door te voeren waar dit mogelijk en zinvol is. Dit Plan van Aanpak laat zien dat onze complete sector hieraan een hoge prioriteit geeft”, aldus voorzitter Johan Lokhorst van de Sectorraad Paarden bij de aanbieding van het plan.
Het ontwikkelen van het Plan van Aanpak sluit aan bij de nota Dierenwelzijn die in 2007 door de minister van LNV werd uitgebracht. Het verzoek om een dergelijk plan te maken, is door de sector met enthousiasme opgepakt.

Kennis verdiepen en uitwisselen
Voor het verdiepen en uitwisselen van kennis over dierenwelzijn in de paardenhouderij is een belangrijke plaats toegekend aan het Nationaal Hippisch Kenniscentrum, dat binnenkort van start gaat. Daarnaast zullen de in de Sectorraad vertegenwoordigde organisaties in 2009 een onderzoeksproject uitvoeren om te komen tot objectieve parameters voor de relatie tussen dierenwelzijn en huisvesting.

Het plan van aanpak onderscheidt zes aandachtsvelden: huisvesting, voeding, training en hulpmiddelen, transport, fokkerij en paraveterinaire en complementaire beroepen. Voor elk aandachtsveld zijn in het plan beleidsvoornemens, plannen voor nadere analyse en onderzoek en concrete acties aangegeven om het dierenwelzijn te bevorderen. Het merendeel van de concrete verbeteringen zal volgens het Plan van Aanpak vanaf 2010/2011 worden gerealiseerd.

Coupeerverbod effectief handhaven
De Sectorraad schuwt echter niet om directe verbeteringen van het dierenwelzijn al concreet in het Plan van Aanpak te benoemen. Een voorbeeld is de handhaving van het verbod om staarten van trekpaarden te couperen. De Sectorraad stelt vast dat dit verbod (en bijvoorbeeld ook het verbod om paarden te brandmerken) nog steeds door een kleine groep fokkers wordt omzeild. “Wij willen hieraan een einde maken door tijdens keuringen het hebben van een volledige staart verplicht te stellen”, stelt Jaap Werners, die als lid van het bestuur van de Sectorraad de totstandkoming van het Plan van Aanpak heeft aangestuurd. Daarnaast steunt de Sectorraad de minister om het couperen en brandmerken op de agenda van de Europese Unie te zetten.

Actieve communicatie
Met het uitbrengen van het Plan van Aanpak neemt de Sectorraad Paarden het voortouw bij de verdere verbetering van het dierenwelzijn in de paardenhouderij. Communicatie en voorlichting zijn belangrijk in deze sectorbrede aanpak en de Sectorraad is dan ook van plan actief te communiceren over de volgende stappen die worden gezet.
De Sectorraad realiseert zich dat het niet eenvoudig zal zijn ook de niet-georganiseerde paardenhouderij te bereiken en te stimuleren. Toch willen de samenwerkende organisaties zich hiervoor met kracht inzetten en rekenen daarbij op faciliterende ondersteuning door het ministerie van LNV.

Bron: www.sectorraadpaarden.nl

© Imadia